Wednesday Mar 24, 2021

EP5: Outward mindset ความคิดที่ใช้ใจมองออก #1

แชร์ความคิดและตัวอย่างจากหนังสือ The Outward mindset มาเล่าคร่าวๆให้ทุกคนมองเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดกันค่ะ

Comments (1)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

roger

เมื่อพูดถึงผู้นำที่ดี ก็คงน่าจะควรรู้เป้าหมายขององค์กร และจุดแข็งของแต่ละคนในทีม (ผู้เล่น) การค้นหาและเข้าใจจุดแข็งของแต่ละคนอาจพิจารณาจาก strengths finderเป็นกรอบก็ได้

Sunday Mar 28, 2021

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean